Regulamin sklepu internetowego

Regulamin do pobrania znajduje się tutaj.

1
Regulamin sklepu internetowego Matner Running Team
§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Konsument jest również Kupującym,
3) POCK – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z
jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla
tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie
przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej; POCK
jest również Kupującym,
4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem
https://www.matnerrunning.pl/maraton-sciana/
5) Sprzedawca – MATNER RUNNING TEAM -Paweł Matner, ul. Narcyzów 16, 48-303
Nysa, NIP 7532460562
§ 2
Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc
  jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu,
  Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
  Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie
  jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne
  urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
  1) dostęp do Internetu,
  2) standardowy system operacyjny,
  3) standardowa przeglądarka internetowa,
  4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
  bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
  formularzy dostępnych w Sklepie.
  § 3
  Usługi świadczone drogą elektroniczną
 6. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
  elektroniczną.
  2
 7. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
  Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie
  prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia możliwe jest bez
  konieczności posiadania konta w Sklepie.
 8. Jeżeli Kupujący zdecyduje się zapisać do newslettera, Sprzedawca świadczy również na
  rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu
  wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach
  Sprzedawcy. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie
  formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w
  procesie składania zamówienia. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z
  otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej
  wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do
  Sprzedawcy.
 9. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są
  natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
  środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
  nieuprawnione.
 11. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
  funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
  nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 12. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za
  pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@matnerrunning.pl
  (w szczególności gdy pobrany plik zawierający E-Booka okaże się uszkodzony lub w
  terminie 48h od momentu zapłaty Kupujący nie otrzyma na podany przez niego adres
  linku umożliwiającego pobranie E-Booka.) W reklamacji Kupujący powinien określić
  rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 30 dni od otrzymania
  reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego
  reklamację.
  § 4
  Składanie zamówienia
 13. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po
  uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu
  konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania
  zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych produktów oraz
  wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja
  Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek
  wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 14. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
  Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
  prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży,
 15. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w
  3
  przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności
  obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za
  zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w
  przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z
  potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie
  powinna nastąpić w ciągu 3 dni od zawarcia umowy.
 16. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący
  ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
  zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
  podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego
  co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany
  telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej
  sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych
  z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających
  Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień
  po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 17. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są
  prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
  prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.
  § 5
  Dostawa i płatność
 18. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz
  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy
  zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
  Sprzedawca ma prawo zadecydować o podziale zamówienia na kilka oddzielnych
  przesyłek bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Kupującego.
 19. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz
  prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 20. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez PayU, Id
  firmy: 4375373.
 21. Jeżeli Kupujący poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Kupującemu
  drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
  § 6
  Realizacja zamówienia
 22. Realizacja zamówienia polega na skompletowaniu zamówionych produktów,
  zapakowaniu ich w celu dostawy do Kupującego oraz nadaniu przesyłki do Kupującego
  zgodnie z wybraną przez Kupującego formą dostawy zamówienia.
 23. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą nadania przesyłki do Kupującego
  (powierzenia przesyłki przewoźnikowi trudniącemu się przewozem).
 24. Czas realizacji zamówienia wskazany jest zawsze przy każdym produkcie. Zamówione
  produkty powinny zostać wydane Konsumentowi w terminie do 30 dni, chyba że w opisie
  produktu został wyraźnie oznaczony przez Sprzedawcę dłuższy termin. W takiej sytuacji,
  4
  składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na dłuższy termin realizacji zamówienia
  wynikający z opisu produktu.
 25. Jeżeli Kupujący zamówił produkty ze wskazanym różnym czasem realizacji, wiążącym
  dla Sprzedawcy terminem realizacji całości zamówienia jest ten najdłuższy spośród
  wszystkich produktów wchodzących w skład zamówienia, przy czym Sprzedawca może
  zaproponować podział zamówienia na kilka niezależnych przesyłek cele przyspieszenia
  czasu realizacji w odniesieniu do części produktów.
  § 7
  Odstąpienie od umowy Konsumenta
 26. W przypadku wyrażania przez Kupującego zgody na rozpoczęcia świadczenia usługi
  dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i poinformowania go przez Matner Running
  Team o utracie prawa do odstępowania od umowy, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą
  rozpoczęcia pobierania Pliku. Jeżeli Kupujący wyraził zgodę na automatyczne wysyłanie
  plików po ich zakupie na urządzenie mobilne, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia
  od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu.
 27. Akceptacja Regulaminu Sprzedaży oraz opłata za zakup jest jednoznaczna ze zgodą
  Kupującego na utratę prawa do odstąpienia od umowy.
  § 9
  Dane osobowe i pliki cookies
 28. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 29. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 30. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w
  polityce prywatności dostępnej na stronie Sklepu.
  § 10
  Prawa własności intelektualnej
 31. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz
  elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne) mogą stanowić utwory w
  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do
  których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 32. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych
  prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania
  z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich
  przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
  5
  § 11
  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 33. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze
  sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone
  przez strony konfliktu.
 34. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://polubowne.uokik.gov.pl.
 35. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
  adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów
  pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
  sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
  sprzedaży.
  § 12
  Postanowienia końcowe
 36. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji
  oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez
  Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem
  zmiany.
 37. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie bez
  uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego na podstawie umów zawartych przed
  zmianą Regulaminu.
 38. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą
  rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego
  wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje
  zastosowania do Konsumentów oraz POCK, w przypadku których właściwość sądu
  rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 39. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 04.06.2022
 40. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf –
  linki znajdują się poniżej Regulaminu.
  6